Yahusha to Yahuah (de site is in ontwikkeling.)

Yahusha to Yahuah (de site is in ontwikkeling.)

Menu

Verlossing tot Vader Jah

Naar Yahuah toe is de Verlossing

Psalm 3:9 - Tot Yahuah (is) de Yeshuah                                                    ( ליהוה הישועה )

In het Hebreeuws komen we meerdere keren het woord Yeshuah tegen. Dit woord betekent verlossing. Wij kennen dit woord als een eigen naam die aan Jezus gegeven is.

De naam Yeshuah is in het Grieks overgezet, waarbij de laatste klank 'ah' verdwenen lijkt te zijn. In het Grieks zou zijn naam geklonken hebben als Yêsoes (Iêsous), waarbij de laatste s-klank een grammaticale toevoeging is voor een mannelijke naam.

Meerdere Hebreeuwse mannelijke namelijke namen zijn op een zo getrouw mogelijke manier overgezet in het Grieks:

Johannes (Ioannes) - YahuChanan / YehoChanan

Jakobus (Iakobus) - Yaäkov / Yaäkob

Zebedeüs (Zebedaios) - ZèvadYahu

Ananias - AnanYah


Namen hebben een (geestelijke) betekenis

In het Grieks lijken de namen geen betekenis meer te hebben. In het Hebreeuws zijn de betekenissen echter duidelijk aanwezig.

YahuChanan = Yahuah is genadig en bewijst zijn gunst

Yaäkov = Hiel, bereik, op de voet volgend, overweldiger, verdringer

ZèvadYah =Yahuah heeft geschonken, geeft talent en begaafdheid

AnanYah = Wolkenmassa van Yahuah (symbool voor bescherming, hindernis, barrière, of symbool voor somberheid en donkerheid)


Yeshuah komt als naam ook al eerder voor in de geschiedenis.

Yeshuah was niet de enige naam die in het Grieks als I-ê-sous werd vertaald. Ook de Hebreeuwse naam Ye-Husha ( יהושע ) is overgezet naar de Griekse I-ê-sous. Hij was de opvolger van Mozes en de aanvoerder die het volk Yashar-Al het beloofde land inleidde.

De naam Yashar-Al (ישראל) is vandaag beter bekend onder de naam Israël. De naam kun je in het Hebreeuws ontleden tot twee woorden: Yashar (ישר) = Oprechte   +   Al / El (אל) = God / Hemelse Heerser / Rechter

De Griekse naam I-ê-sous vertegenwoordigt dus twee Hebreeuwse equivalente oorspronkelijke Hebreeuwse namen:

-> Yêshuah ( ישועה ), bij ons bekend onder de naam Jezus, met de betekenis: verlossing, welzijn, voorspoed, bevrijding, overwinning.

-> Yêhusha ( יהושע ), bij ons bekend onder de naam Jozua, met de betekenis: Yahuah is verlossing, bevrijding, redding, veiligheid, welzijn, voorspoed


Twee leiders, twee naamgenoten

Als we in de geschiedenis van Yashar-Al / Israël blikken zien we dus een leider die het volk de 'Oprechte van de Hemelse Heerser' het beloofde land inleidt. We zien Jozua / Yêhusha hier als een type, als een soort voorschaduw van Jezus / Yêshuah.

De overeenkomsten tussen beide namen zijn opvallend. Op bijna identieke wijze wijst de Hebreeuwse naam van Yêhusha/Jozua op de verlossing door Yahuah, zoals ook de naam Yêshuah/Jezus wijst op verlossing. De directe heenwijzing naar Yahuah ontbreekt in de naam van Yêshuah. Maar Yêshuah zei van zichzelf: "Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien." En de Vader, waar Hij op doelt, is degene die onder de naam Yahuah/YHWH bekend was en is.

Met dat 'zien' bedoelde Yeshuah niet alleen letterlijk zien, maar ook figuurlijk. Door te lezen wat Hij zei en deed, kunnen we 'zien' hoe Hij is en dus ook hoe Zijn Vader is.

Vader en zoon

Hoe zijn zij één?

Hoe verhouden Vader Jahuah en Zoon Jeshuah zich tot elkaar?

Op welke manier zijn zij God?

En doet dat de éénheid van God geen schade? De Joden belijden toch dat hun God één is en de énige? En wij zeggen dezelfde God te dienen.

Hoor Israël, de HEER (Jahuah) is onze God, de HEER (Jahuah) is één.

Laten we eerst eens zorgvuldig kijken naar de oorsprong van de term God en dit weer terugvertalen naar de betekenis vollere Hebreeuwse taal.

http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/god

Het woord God is valt volgens bovenstaande terug te voeren naar een betekenis van: "Het aangeroepene". Wanneer we het hebben over de God van de Bijbel, dan komen we in het Hebreeuws vaak El of Elohiem of Eloah tegen.

Laten we beginnen met de term Elohiem. De eerste betekenis die we tegen komen is de betekenis van 'heersers, rechters en hemelse vertegenwoordigers', daarna 'hemelsen; bovenmenselijken, waaronder God en engelen'. Daarnaast komen we betekenissen tegen als 'God-gelijkende', 'werken van God'; dingen die specifiek aan Hem toebehoren. Maar ook een betekenis in enkelvoud namelijk: 'God'. 

Wanneer we in het Hebreeuws de term Eloah tegenkomen, dan is dat duidelijk de enkelvoudsvorm van Elohiem. Oftewel God is duidelijk één persoon, maar kiest er kennelijk voor om soms in een meervoud te acteren. Degenen die Hij verkiest en die binnen Zijn wil opereren en Zijn besluiten uitvoeren worden mogelijk in Zijn heersen en rechtspreken betrokken en maken deel uit van Zijn Hemelse vertegenwoordiging.

Dan hebben we nog de Hebreeuwse term El. De betekenis hiervan luidt hoofdzakelijk en enkelvoudig: 'God'. Maar wordt daarnaast ook (ondergeschikt) toegepast om het idee van macht uit te drukken.

Samenvattend God is degene die aangeroepen wordt (door ons mensen). Dat is dan ook de betekenis van de term God. In het Hebreeuws komt naar voren dat Hij de Machtige Heerser en Rechter is. De vertegenwoordiger van het Hemelse recht. Hij is één! Maar kennelijk betrekt Hij mensen (die Hij verkiest) in Zijn hemelse heerschappij. 

En in dat licht zien wij de mens Jeshuah die Zijn Vader vertegenwoordigt. Als hij één is met de Vader, dan bedoelt Hij niet dat Hij de Vader is, maar dat Hij de Vader vertegenwoordigt op een pure en onovertroffen manier, zodat ook wij de Vader kunnen zien. Want naast dat Hij zei: "Ik en de Vader zijn één" en "Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien", zei Jeshuah ook: "De Vader is meer/groter dan Ik" én "Ik kan van Mijzelf niets doen, zoals ik (van mijn Vader) hoor, oordeel ik en mijn oordeel is rechtvaardig, want ik zoek niet Mijn wil, maar de wil van de Vader".  Verder bracht Hij continue onderscheid aan tussen Vader en zichzelf als de Zoon als twee personen, maar ondanks dat één in streven omdat Hij zich compleet toevertrouwde aan de wil van de Vader.

We zien dan ook dat Vader Jahuah hém, Jeshuah, aangesteld heeft en heel het oordeel aan hém, de Zoon Jeshuah, gegeven heeft. (vgl. Johannes 5:22) In die zin is Jeshuah dan ook onze Eloah, Rechter, Heerser en de Hemelse Vertegenwoordiger van Vader Jahuah. In die zin heeft Hij alle macht en heerschappij van de Vader ontvangen, nadat Hij de verzoening tot stand gebracht heeft aan het kruis om alles in de Hemelen en op de Aarde weer onder gezag en liefdevolle heerschappij te brengen van pappa Jahuah. Van Hem die WAS, die IS en die ZIJN zal.

Ook aan het kruis toonde Hij ons het liefdevolle opofferende evenbeeld van pappa Jahuah.